– ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE: “https://zizicoincoin.com/nl/” –

Versie d.d. 06/05/2021

Definities en toepassingsgebied

De « Website » is de website beschikbaar op het volgende webadres: « https://zizicoincoin.com/nl/ ».

De Website wordt bestuurd en beheerd door Bruggeman N.V., met maatschappelijke zetel te Wiedauwkaai 56, 9000 Gent, die gecontacteerd kan worden op het nummer: +32 (0)9 253 51 51 en het e-mail adres: info@zizicoincoin.com, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0434.965.222, (hierna « de Aanbieder » genoemd).

Het begrip « Gebruiker » verwijst naar iedere gebruiker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet ingeschreven op de Website, die de Website of haar inhoud bezoekt, die bestanden downloadt, deze gebruikt, zich via een formulier  eschikbaar op de website registreert, lid wordt, zich abonneert of een overeenkomst sluit met de Aanbieder.

De Aanbieder en de Gebruiker worden hierna de « Partijen » genoemd.

Door op de Website te surfen, door documenten te lezen, door bestanden te downloaden, deze te raadplegen en/of te gebruiken op eender welke wijze, door zich te registreren via een formulier beschikbaar op de Website, door lid te worden, door zich te abonneren of door een overeenkomst te sluiten met de Aanbieder, geeft de Gebruiker op formele wijze, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud, zijn akkoord met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden en verbindt zich
ertoe deze na te leven.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere raadpleging van informatie, iedere bestelling, ieder abonnement en iedere overeenkomst gesloten tussen Partijen.

Bovendien sluiten de voorliggende algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden uit en vervangen ze deze.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden op ieder ogenblik, zonder voorafgaande kennisgeving, te kunnen wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op ieder gebruik van de Website.

De aanvullende regels en gedragsvoorschriften worden geacht integraal deel uit te maken van onderliggende algemene voorwaarden. Het wordt de Gebruiker bijgevolg aangeraden zich regelmatig van de laatste versie van onderhavige algemene voorwaarden te voorzien, steeds beschikbaar op het volgende adres: https://zizicoincoin.com/nl/algemene-voorwaarden.

Toegang tot en gebruik van de Website en haar inhoud

De Website kan worden geraadpleegd door computers waarop de meest actuele software geïnstalleerd is (browser, operationeel systeem, enz.). De Aanbieder waarborgt op geen enkele wijze de compatibiliteit en kan op geen enkele wijze  erantwoordelijk worden gesteld indien de Gebruiker de Website niet kan raadplegen en/of gebruiken, ongeacht de oorzaak hiervan.

Het komt bijgevolg aan de Gebruiker toe om zich te voorzien van de noodzakelijke technologische en menselijke middelen, teneinde zijn verbondenheid met de Website te waarborgen.

Met betrekking tot de toegang van de gebruiker tot de Website of haar inhoud, is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden, op welke manier en met welke technische middelen dan ook, om:

 • te trachten toegang te krijgen tot delen van de Website die niet openbaar werden gemaakt;
 • op welke wijze dan ook daden te stellen die op ieder ogenblik de goede werking van de Website zouden kunnen verhinderen;een (automatisch) systeem te gebruiken zoals, zonder dat deze lijst limitatief is, “robots”, “spiders”, “offline readers”, enz., met als doel: (1) het creëren van “denial-of-service” aanvallen (in het bijzonder, doch niet beperkt tot, het DoS netwerk, DoS applicaties, het DDoS netwerk, hierin begrepen de DrDOS of nog de DDoS applicaties); (2) berichten te creëren die de vragen en verzoeken, de antwoorden en de deelnames aan wedstrijden, de stemmen, of nog iedere interactie met een andere gebruiker van de Website kan beïnvloeden, zelfs wanneer deze gebruiker reageert op een verzoek geformuleerd door de Website (bijvoorbeeld het deelnemen aan een wedstrijd);
 • illegale, bedreigende, schadelijke, intimiderende, misbruikende, lasterende, vulgaire, obscene, bedreigend voor het privéleven van anderen, haatdragende, racistische of anderszins verwerpelijke inhoud weer te geven, te downloaden, te versturen, via e-mail of op eender welke andere manier over te maken;
 • inhoud te raadplegen, weer te geven, te downloaden, te versturen of over te maken die in strijd is met de vigerende internationale wetgeving;
 • trachten andere gebruikers te verwarren door de naam of ondernemingsnaam van andere personen te gebruiken;
 • gewelddadige inhoud, octrooien, geregistreerde merken, fabrieksgeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die een ander toebehoren te downloaden, weer te geven, te versturen of over te maken via e-mail of op enige andere wijze;
 • inhoud weer te geven, te downloaden, over te maken via e-mail of op gelijk welke andere manier die computervirussen of een andere code bevat, alsook dossiers of programma’s die als doel hebben de goede werking te onderbreken, te belemmeren, te verwijderen of de functionaliteit te beperken van software, computer, functie, server, netwerk of telecommunicatiemiddel, zonder deze lijst als limitatief te beschouwen;
 • handelingen te stellen die een belemmerend effect kunnen hebben op de mogelijkheid van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website;
 • te weigeren zich te gedragen naar de geëiste voorwaarden, de procedures, de algemene regels of de regelgevende bepalingen die van toepassing zijn op de netwerken verbonden met de Website;
 • op gelijk welke wijze één of meerdere andere gebruikers van de Website of haar inhoud te bedreigen persoonlijke gegevens van de andere gebruikers te verzamelen en op te slaan.

De Gebruiker verbindt zich ertoe alle noodzakelijke en redelijk verantwoorde voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde te vermijden dat zijn materiaal of zijn gegevens zouden worden besmet door een virus, bug, Trojaanse paard of gelijk welke andere malware van welke aard dan ook.

Om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website of om deze te kunnen gebruiken, zal de gebruiker zich moeten registreren of lid moeten worden. In voorkomend geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om bij zijn registratie correcte, actuele en volledige informatie door te geven, alsook om deze informatie geregeld te updaten. Indien hij dit niet doet, zal de Aanbieder ertoe gerechtigd zijn om de account van de Gebruiker te verwijderen of deze toegang tot een deel of het geheel van de Website of haar inhoud te ontzeggen.

In voorkomend geval verbindt de Gebruiker zich ertoe om zijn login en wachtwoord geheim te houden en niet met derden te delen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat ervan zou plaatsvinden zonder dat hij hier kennis van heeft. Ingeval de Gebruiker twijfelt aan de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord komt het de Gebruiker toe dit onmiddellijk te wijzigen of om de Aanbieder hier zo spoedig mogelijk schriftelijk van in kennis te stellen.

De Gebruiker aanvaardt dat de functies die door de Website worden aangeboden onderhevig zijn aan verandering. Aldus zullen sommigen functies worden verwijderd en anderen worden toegevoegd, zonder dat de Gebruiker de toegang tot een bepaalde functie als een verworven recht kan beschouwen. Alsook kan enkel en alleen de Aanbieder beslissen om bepaalde inhoud die op de Website wordt weergegeven al dan niet te bewaren of verwijderen.

De Aanbieder behoudt zich het recht voor om, op gelijk welk ogenblik en wat ook de beweegreden mag zijn, op tijdelijke of permanente wijze de toegang tot een deel of het geheel van de Website te wijzigen of te onderbreken zonder de gebruikers hiervan voorafgaand in kennis te moeten stellen.

Hetzelfde geldt in geval van onderhoud van de Website of wanneer belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd wat de inhouden en/of de aangeboden functies betreft.

Dit geldt eveneens indien de Aanbieder ervan kan uitgaan dat de gebruiker de voorliggende algemene voorwaarden of gelijk welk ander wettelijk voorschrift dat van kracht is op het ogenblik van de inbreuk, geschonden heeft of hiermee in strijd gehandeld heeft.

Licentie

De Gebruiker verkrijgt enkel het recht om de Website en haar inhoud ten persoonlijke titel te gebruiken. Aldus beschikt de Gebruiker over een persoonlijke gebruikerslicentie van de Website en haar inhoud, die onoverdraagbaar is en exclusief beperkt is tot het persoonlijk gebruik. De geldigheidsduur van deze licentie is beperkt tot de duur waarbinnen de Gebruiker toegang heeft tot de Website.

Ieder commercieel gebruik van de Website is ten strengste verboden. Het begrip “commercieel gebruik” verwijst, zonder dat deze opsomming limitatief is, naar iedere verkoop of verhuur van de diverse functies van de Website, de registraties van een deel of het geheel van de website, of ieder gebruik van de Website en haar onderdelen met als enige doel inkomsten te verwerven.

Het is de Gebruiker, die hiertoe bovendien geen toestemming aan derden kan geven, onder meer ten strengste verboden om:

 • een deel of het geheel van de Website of haar inhoud te wijzigen, reproduceren, kopiëren, afdrukken of te verspreiden;
 • afgeleide werken te creëren die gedeeltelijk of volledig gebaseerd zijn op onderdelen van de Website;
 • via reverse-engineering of gelijk welke methode het concept of de samenstelling van de Website te proberen achterhalen;
 • een hyperlink naar of van de Website te creëren zonder voorafgaande en expliciete toestemming van de Aanbieder;
 • de rechten met betrekking tot de Website en/of haar inhoud te sublicentiëren of over te dragen op welke wijze ook, hierin begrepen doch niet beperkt tot de rechten met betrekking tot de software.

Intellectuele en industriële eigendom

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de broncodes, de programmatie, de afbeeldingen, de foto’s, de informatie, de informerende onderdelen, de logo’s, de tekeningen, de merken, de modellen, de slogans, de software, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de database, de muziek en alle overige onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Aanbieder, en worden beschermd door verscheidene intellectuele of industriële eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de maker van databases, enz.). Het voorvermelde wordt door de Gebruiker erkend en aanvaard.

Door op de Website te surfen of door de Website te raadplegen, door zich in te schrijven, door lid te worden, door bestanden te downloaden, of door de inhoud van de Website te gebruiken, op welke wijze ook, wordt de Gebruiker op geen enkele wijze titularis van de hierboven vermelde rechten of hieraan gelijkaardige rechten.

De Aanbieder waarborgt dat de onderdelen aanwezig op de Website en die ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker de rechten van derden eerbiedigen en op geen enkele wijze illegaal zijn.

Het opslaan van gelijk welke informatie en/of onderdeel van de Website in een (elektronische) database is niet toegelaten, met uitzondering van de informatie die automatisch door de browser wordt opgeslagen.

Door bepaalde informatie, teksten, afbeeldingen en/of andere elementen online te plaatsen geeft de Gebruiker automatisch en kosteloos de exclusieve toelating aan de Aanbieder om deze elementen te reproduceren, deze mee te delen en/of deze op een andere wijze te gebruiken, dit zowel op de Website zelf als in één of meerdere magazines of producten die door de Aanbieder worden uitgegeven.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van de Gebruiker

De raadpleging en het gebruik van de Website, alsook het downloaden van bestanden, van welke aard ook en op welke wijze ook, van de Website en haar inhoud, gebeurt steeds onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, hierin begrepen de aansprakelijkheid ten aanzien van derden.

Iedere Gebruiker is zelf aansprakelijk voor zijn registratie en/of zijn lidmaatschap, alsook voor het eventuele misbruik of schade die hieruit zou voortvloeien.

De Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het oneigenlijk gebruik van de registratie of van het lidmaatschap, van de login en/of het wachtwoord.

De Gebruiker aanvaardt tevens aansprakelijk te zijn voor de inhoud die hij op de Website of middels de website publiceert, dit ten aanzien van derden en, in het bijzonder, ten aanzien van de vertegenwoordigde personen.

De Website kan links bevatten naar andere websites over dewelke de Aanbieder geen enkele controle heeft wat het technische plan en de inhoud betreft. De Gebruiker blijft als enige aansprakelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De Aanbieder kan bijgevolg op geen enkele wijze waarborgen dat de inhoud, de toegang en de beschikbaarheid van deze andere website correct en volledig zal zijn. Hetzelfde geldt wat betreft de externe linken waarnaar deze websites verwijzen en de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van deze websites op welke wijze ook. Het komt de Gebruiker bijgevolg toe zelf te beslissen of hij het al dan niet opportuun acht deze websites te bezoeken.

Indien de Gebruiker een boodschap, van welke aard ook, of gelijk welke andere informatie, gegevens en/of advies op de Website plaatst, verbindt de Gebruiker zich ertoe om enkel en alleen informatie (afbeeldingen, foto’s) te gebruiken die de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden (auteursrecht, recht op afbeelding,…) niet schendt, noch met de geldende normen en goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling in strijd is. Ten dien einde vrijwaart de Gebruiker de Aanbieder uitdrukkelijk voor iedere klacht of eis die door een derde zou worden gesteld op grond van informatie die de Gebruiker op de Website geplaatst heeft.

Aansprakelijkheid van de Aanbieder

De Aanbieder is gehouden tot een middelenverbintenis. De Aanbieder zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor potentiële rechtstreekse of onrechtstreekse schade waaraan de Gebruiker zich blootstelt door zijn gebruik van de Website, hieraan gelieerde websites en/of de inhoud die ter zijn beschikking wordt gesteld.

De Aanbieder doet zijn uiterste best om erover te waken dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van de Website volledig, correct en up-to-date zijn. Fouten en/of lacunes en/of verouderde gegevens kunnen niet worden uitgesloten, met als gevolg dat de Aanbieder hierover geen enkele garantie kan bieden.

De Aanbieder is enkel aansprakelijk voor zijn bedrog of zware fout. Hij is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor het bedrog of de zware fouten van zijn bedienden, aangestelden en, in het algemeen, zijn uitvoeringsagenten.

De Aanbieder doet zijn uiterste best om erover te waken dat de Website op ieder ogenblik toegankelijk blijft voor een bepaald aantal Gebruikers, doch kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade verbonden aan een wijziging, opschorting of onderbreking van de toegang tot de Website om welke reden ook.

De Aanbieder is eveneens niet aansprakelijk voor de contacten en relaties tussen de gebruikers van de Website onderling.

De Aanbieder is eveneens niet aansprakelijk voor de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken of voorkomen op de Website met de hardware van de Gebruiker, noch voor de toegang tot deze elementen.

De Gebruiker zal de Aanbieder vergoeden in één van de volgende gevallen:

 • het verlies van een kans of van inkomsten van gelijk welke aard om redenen van (dis)functionaliteit, het gebruik of de afwezigheid van gebruik van de Website, of van de inhoud die zich op de Website bevindt;
 • het illegaal of niet gevolmachtigd binnendringen tot de server of de Website van de Aanbieder;
 • het aanbrengen van een computervirus op de server of de Website;
 • tijdelijke onderbreking van de bandbreedte;
 • onderbreking van de internetverbinding ten gevolge van een oorzaak die niet door de Aanbieder kan worden gecontroleerd.

De Gebruiker erkent en aanvaardt:

 • de beperkingen en risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het internet of gelijk welk ander middel waardoor de Website op heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld ;
 • de risico’s van de opslag en het doorgeven van informatie via elektronische of numerieke weg ;
 • dat de Aanbieder niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website (alsook uit een deel of het geheel van haar inhoud), of van het internet, ten gevolge van de voormelde risico’s ;
 • dat de door de Gebruiker uitgewisselde elektronische communicatie en de back-ups die hiervan door de Aanbieder werden aangelegd als bewijs kunnen worden gebruikt.

Hoewel de Aanbieder zijn uiterste best zal doen om te waarborgen dat de Website vrij is van bugs, virussen, Trojaanse Paarden en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de schade en/of de verliezen die hieruit zouden voortvloeien, in het bijzonder wat betreft de persoonlijke gegevens. Het wordt de Gebruiker bijgevolg aangeraden om firewalls, antivirussen en andere noodzakelijke beschermingssoftware te installeren teneinde eventuele schade aan zijn computer te voorkomen, alsook om waakzaam te zijn wat het doorgeven van persoonlijke informatie betreft.

Wat betreft de berichten die afkomstig zijn van derden kan de Aanbieder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hieruit zou voortvloeien, noch voor enige vergissingen m.b.t. hun inhoud. Alle teksten, gegevens, foto’s, video’s, berichten of andere gegevens die in deze berichten worden weergegeven zijn steeds de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze gepost heeft.

De reclame die op de Website wordt weergegeven is steeds de verantwoordelijkheid van derde partijen. De Aanbieder kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de rechtsgeldigheid, de juistheid, de aanbieding, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van deze goederen en/of diensten die in het kader van deze reclame worden aangeboden.

Diverse bepalingen

Overmacht

De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch contractueel noch buitencontractueel, ingeval van tijdelijke of permanente onmogelijkheid om zijn verplichtingen na te leven indien deze niet-naleving het gevolg is van overmacht of toeval.

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of toeval: (1) het gedeeltelijke of volledige verlies of vernietiging van het informaticasysteem van de Aanbieder of zijn gegevensdatabase indien deze gebeurtenis hem niet redelijkerwijze kan worden verweten en indien niet wordt aangetoond dat de Aanbieder nagelaten heeft de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen teneinde deze gebeurtenis te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) brand; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogsdaden of daden van terrorisme; (7) stakingen, al dan niet aangezegd; (8) lock-outs; (9) blokkades; (10) opstanden en rellen; (11) het niet-leveren van nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit); (12) een storing m.b.t. het internet of het systeem betreffende de gegevensopslag; (13) een storing in het telecommunicatienetwerk; (14) het verlies van verbinding tot het internet of het telecommunicatienetwerk van dewelke de aanbieder afhankelijk is; (15) een beslissing of een handeling van een derde indien deze beslissing de goede uitvoering van de overeenkomst belemmert; (16) iedere andere oorzaak buiten de redelijke controle van de Aanbieder.

Indien om redenen onafhankelijk van de wil van de Aanbieder, deze laatste zijn verplichtingen niet meer ten uitvoer kan brengen of indien deze moeilijk of kostelijk worden, verbinden de Aanbieder en de Gebruiker zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze de contractuele voorwaarden van deze overeenkomst binnen een redelijk termijn te heronderhandelen, dit teneinde het evenwicht tussen Partijen te vrijwaren. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijke termijn heeft iedere Partij het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen zonder dat de Partijen aan elkaar enige schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook verschuldigd zijn.

Nietigheid

De eventuele ongeldigheid of nietigheid van een artikel, paragraaf of bepaling (of een deel van een artikel, paragraaf of bepaling) kan op geen enkele wijze de wettigheid van de andere artikels, paragrafen en bepalingen van deze overeenkomst, noch de rest van het bewuste artikel, paragraaf of bepaling beïnvloeden, tenzij de tekst uitdrukkelijk anders bepaalt.

Indien een deel van onderhavige algemene voorwaarden als volledig nietig moet worden beschouwd, zal de Aanbieder dit vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij het economische effect dat de nietig verklaarde bepaling beoogde.

Titels

De titels die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden louter gebruikt als referentiekader en voor het gebruiksgemak. Deze beïnvloeden op geen enkele wijze de betekenis of draagwijdte van de bepalingen die door deze titels worden aangeduid.

Totaliteit en integraliteit van de overeenkomst

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook iedere overeenkomst (hierin begrepen de overeenkomst tot abonnement), indien dit van toepassing zou zijn, vertegenwoordigen de totaliteit en de integraliteit van de overeenkomst die tussen Partijen werd gesloten.

Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet in onderhavige algemene voorwaarden werd opgenomen kan de bepalingen hiervan tegenspreken, wijzigen of beïnvloeden op welke wijze ook.

Onderhavige algemene voorwaarden, alsook iedere overeenkomst (hierin begrepen de overeenkomst tot abonnement), indien dit van toepassing zou zijn, vervangen bovendien alle eventuele voorgaande akkoorden die tussen Partijen zijn gesloten en zijn eveneens van toepassing op alle nieuwe akkoorden die nog zullen worden gesloten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de overeenkomst, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel – https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Oost-Vlaanderen.

Blijf op de hoogte (van sappig nieuws)